SKOLENES BRUK AV LÆREPLANER

tjenestedesign, utdanning

Utdanningsdirektoratet (Udir) skal jobbe for at barn, unge og voksne skal få et barnehage- og skoletilbud av høy kvalitet. For skolene er læreplanene blant de viktigste styrende dokumentene. Sammen med Udir har vi gjennomført to prosjekter for finne ut hvordan læreplanene kan bli et bedre verktøy for lærerne, skolene og skoleeierne.

Oppdraget

Forskning, spørreundersøkelser og bruksstatistikk viser at mange skoler arbeider for lite med læreplanen. De lener seg heller på lærebøker, en liste med svært konkrete læringsmål eller kun deler av læreplanens innhold. For direktoratet er god kunnskap om brukernes behov svært viktig for utvikling av nye løsninger. Vi har gjennomført oppdragene ved å samle inn kunnskap om dagens situasjon, avdekke og analysere behov samt utvikle forslag til forbedring av eksisterende tjenester og utvikling av nye tjenester.

Vår løsning

Den norske skolesektoren er preget av forskjeller med tanke på ressurstilgang, historisk utvikling, politiske ulikheter og geografisk beliggenhet. Samtidig skal de forholde seg til samme regelverk, og alle elever har rett på opplæring av samme høye kvalitet.

Oppdrag 1: Hvordan kan Udir bedre støtte det lokale arbeidet med læreplaner?

Læreplanene beskriver hva elevene skal lære, men etter Kunnskapsløftet krever læreplanene at skolene og lærerne lokalt arbeider med å tolke og “pakke ut” de ulike kompetansemålene. Dette er for å sikre at læreplanen kan tilpasses elevene og skolen, men også for at ikke læreplanene skal bli for fort utdaterte. Dette er en viktig oppgave som krever gode prosesser på skolene. Utdanningsdirektoratet tilbyr ulikt støtte- og veiledningsmateriell for å støtte skolene. Vi utforsket hvordan dette ble oppfattet, og hvordan det burde endres for å svare bedre til skolenes behov.

I prosjektet involverte vi over 50 brukere gjennom dybdeintervjuer, gruppeintervjuer og samskapingsworkshoper. I tillegg var over 30 ansatte i Udir med på å utvikle idéer basert på innsiktene fra prosjektet.

Viktige funn er målgruppenes ulike grad av forståelse av læreplanen, hvor viktig skoleeiers rolle er og brukernes oppfattelse av Utdanningsdirektoratet som avsender. Blant konkrete tiltak var å synliggjøre støttemateriell ved å knytte det tettere til læreplanene på Udir.no - en etterlengtet løsning som nå er implementert.

Oppdrag 2: Hvordan kan læreplanene bli gode arbeids- og styringsverktøy?

I 2020 skal læreplanverket fornyes. Det skal bygge på Kunnskapsløftet, men Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag å fornye og videreutvikle både innhold og form. Prosjektet tok for seg strukturen i de nye læreplanene: hvordan bør de være bygd opp for å gi mest mulig nytte til brukerne? Gjennom 10 workshops med over 250 deltakere til sammen samlet vi både kunnskap om dagens frustrasjoner og inviterte deltakerne med på å lage sine løsninger. I tett samarbeid med prosjektgruppen hos Utdanningsdirektoratet analyserte vi innsikten og utviklet 16 anbefalinger innenfor seks temaer. Anbefalingene brukes av Udir som en viktig representant for brukernes stemme i arbeidet frem mot nye læreplaner.

Tags

tjenestedesign, utdanning