SKOLELOS: EN NY MÅTE Å TENKE BARNEVERN

tjenestedesign, utdanning

Oppdrag

I løpet av oppveksten vil omtrent 10 % av alle barn i Norge ha hatt kontakt med Barnevernet. Blant denne gruppen er det 4 av 10 som ikke gjennomfører videregående opplæring – dobbelt så høy andel som blant befolkningen for øvrig. Som en del av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) sin skolesatsing i Barnevernet ønsket de å utforske nye måter å imøtegå denne problematikken på. Oppdraget var å utvikle et formalisert forslag til et nytt barnevernstiltak. Tiltaket skal være basert på erfaringer med tilskuddsordningen «Ungdomslos» som kjennetegnes av tett, individuell og fleksibel oppfølging.

Vår løsning

I prosjektet har vi utført en iterativ designprosess med representanter fra blant annet barnevern, skole, NAV, helsesektoren og direktoratet - i tillegg til ungdom. Etter det innledende innsiktsarbeidet designet vi raskt et tiltaksforslag. Tiltaksforslaget ble brukt i nye innsiktsrunder, for stadig endring og justering.

Det nye tiltaket – Skolelos – setter ungdommen i sentrum for sitt arbeid. Gjennom en respektfull tilnærming til ungdommen og et kontinuerlig mestringsfokus er målet å bygge en god relasjon for å komme i posisjon til å støtte og tilrettelegge ungdommens situasjon på skolen, hjemme og på fritiden.  

I 2018 piloterer vi Skolelos i samarbeid med fire barneverntjenester. Følg prosjektet på skolelos.no.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med Erlend Nyhammer.