HVORDAN KAN HVER BYDEL FÅ EGET KULTURHUS?

tjenestedesign, arkitektur

Når skoledagen er over blir mange klasserom, auditorier, sløydsaler og skolekjøkken stående tomme. Samtidig er tilgang på gode, rimelige lokaler mangelvare for frivillige organisasjoner - enten man spiller håndball eller klarinett, gir opplæring i jegerprøven eller språk, eller driver veldedig arbeid.

Oslo kommune har bestemt at alle offentlige bygg skal være tilgjengelige for frivilligheten når de ikke brukes til sin kjernevirksomhet. Slik kan hver eneste bydel faktisk få et lokalt kulturhus!

Sammen med byråd for kultur, idrett og frivillighet og Kulturetaten har vi gjennomført en forstudie for at Oslos skolebygg skal bli mer tilgjengelige for frivillig aktivitet. I prosjektet besøkte vi skolene og hadde dialog med representanter for frivilligheten. Vi kartla dagens brukerreise og hva ansatte ved skolene og de frivillige drømmer om for fremtiden.

Målet med prosjektet var å utvikle en ordning som treffer behovene til både de som låner lokaler og de som låner ut. I fremtiden skal også lokalene kunne bookes og helst låses opp digitalt, med appen Oslonøkkelen.

Forstudien munnet ut i fire mulighetsrom:

Romkartlegging. Frivillige organisasjoner har ulike krav til lokalene de skal låne. Både for å øke antall tilgjengelige rom og for å bedre kunne matche rom og organisasjonene, må lokalene kartlegges. En god kartlegging kan også avdekke hvilke mindre endringer som må gjøres for å gjøre et lokale mulig å låne ut.

Utlånsadministrator. Skolene opplever at å låne ut rom krever mye administrative ressurser. Ved å opprette en rolle utenfor skolen tar man vekk litt av denne byrden, og man kan arbeide mer effektivt og mer rettferdig med å behandle søknader og tildele lokaler. I tillegg kan utlånsadministratoren være en pådriver for videre utvikling og utforsking av utlånsordningen og hvordan den kan bidra til lokalt kulturliv.

Informasjon og markedsføring. Forstudien viste at kunnskapen om ordningen og hvilke rettigheter og plikter man har, var sprikende. Dette førte igjen til ulik praksis ulike steder i byen. En viktig jobb er å utvikle et ensartet visuelt uttrykk på informasjonen, skrive på et inkluderende og klart språk og sørge for at kunnskap om ordningen er lett tilgjengelig.

Godt tilsyn. Skolebyggene er verdifulle, og det er viktig at de er klare til skoledagens begynnelse dagen etter. Hva slags tilsyn man behøver avhenger både av skolebygget og av hvilke aktiviteter som skal foregå der. Her skal kommunen utvikle og teste nye modeller - blant annet for å finne ut hvordan frivilligheten selv kan ta et større ansvar for dette.

I 2018 og 2019 skal kommunen pilotere tiltak innenfor alle mulighetsrommene, og fem skoler er alt med. Du kan lese mer om piloten på Oslo kommunes nettsider.

Foto: Ann Baekken. CC 2.0 lisens.