HJEMVEIEN: VEIEN TIL ET EGET HJEM

tjenestedesign, arkitektur

Oppdrag

Kommunale sosialboliger er et svært viktig velferdstiltak. Samtidig er det kostbart. Sarpsborg kommune erfarte at mange bodde mye lenger i sosialboligene enn intensjonen med ordningen, og at dette var negativt på to måter: For det første ble kapasiteten dårligere enn nødvendig og hindret kommunen i å hjelpe nye mennesker med stort behov. For det andre bidro bosituasjonen til å holde menneskene på utsiden av det vanlige samfunnet – blant annet lærte ikke brukerne å ta ansvar for egen økonomi. Tidligere rapporter hadde vist at kommunes boligsosiale tiltak var fragmenterte og at det var vanskelig å orientere seg for brukerne. Hvordan kan brukerne få en bedre oversikt over systemet, og lettere ta i bruk de mulighetene de har?

Vår løsning

Sammen med kommunens prosjektgruppe kartla vi aktørene brukerne må forholde seg til og oppdaget hvordan de mest vanskeligstilte brukerne måtte forholde seg til det mest komplekse systemet. Deretter identifiserte vi de ulike brukergruppene og hvilke utfordringer disse opplevde. Ut fra disse kartleggingene formulerte vi en hovedinnsikt og flere anbefalinger for endring og forenkling av kommunens tjenestereise.

Vi utviklet vi konseptet «HJEMVEIEN». Dette er en oppdatert, forenklet og pedagogisk guide til startlån – første skritt mot å eie en egen bolig. Dette var et behov vi avdekket hos både brukere og ansatte. Guiden sørger for at de forskjellige delene av kommunen gir klar og lik informasjon til brukerne, samtidig som brukerne selv kan finne frem til informasjon. Dette frigjør mye tid for de ansatte hvor de kan utføre andre viktige oppgaver.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med Erlend Nyhammer.