EN ALDERS- OG DEMENSVENNLIG BYDEL

tjenestedesign, helse

Oppdrag

Oslo har som første by i Norge, blitt medlem i WHO sitt globale nettverk av aldersvennlige byer og ønsker å bli en foregangsby i internasjonal sammenheng på området. Byrådsavdelingen for eldre, helse og sosiale tjenester har utpekt Bydel Nordre Aker som pilot for utvikling av alders- og demensvennlige tiltak.

Vår løsning

Gjennom tett samarbeid med ledelsen i bydelen, intervjuer, observasjoner og deltakelse. Det er særlig fire mulighetsrom som skal arbeides videre med og piloteres:

Samarbeid med lokalt næringsliv

Hvordan kan bydelen bidra til at seniorer kan bli en naturlig del av det ordinære samfunnet? Hvordan kan en butikk eller en kafé være alders- og demensvennlig? Gjennom prosessen vil vi finne ut av hva folk trenger og vil ha ute på kafeer, butikker og kjøpesentre.

Tverrsektorielt arbeid for bedre folkehelse

Aldersvennlige byer handler i bunn og grunn om inkludering og folkehelse. Dette er sektorovergripende anliggender. Derfor ønsker vi å invitere de andre avdelingene i bydelen og relevante kommunale etater inn i prosessen.

Nordre Aker - en alders- og demensvennlig bydel from Comte Bureau on Vimeo.

">Se video