ELEVTJENESTEN

tjenestedesign, helse, utdanning

Oppdrag

I dag faller 30 prosent av elevene i videregående opplæring ut av skolen av ulike årsaker. Frafallet koster samfunnet anslagsvis åtte milliarder kroner hvert år. Hvordan kan vi snu denne trenden og få elever til å bli, fullføre og bestå videregående opplæring?

Vår løsning

Etter en grundig analyse så vi behovet for nye samhandlingsarenaer mellom skole og skolehelsetjenesten. Vi etablerte en tjeneste hvor eleven står i sentrum. «Elevtjenesten» er en nettportal som skal senke terskelen for å ta kontakt med hjelpetjenesten som er tilgjengelig for eleven. Slik får eleven hjelp av riktig person innen rimelig tid, uten å møte låste dører og høye terskler.

Løsningen er i dag i bruk i flere fylker, og kan besøkes på elevtjenesten.no.

Følg Elevtjenesten på Facebook.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med Øyvind Grønlie.