BEDRE KVALITET I INTRODUKSJONSPROGRAMMET

integrering, tjenestedesign

Oppdrag

I 2016 og 2017 skal det til sammen bosettes over 32.00 flyktninger i landets kommuner. Dette utfordrer kommunenes tjenesteapparat.

Kommunenes introduksjonsprogram skal kvalifisere nyankomne innvandrere til arbeid og utdanning. IMDi sin rolle er å bidra til at kommunenes program holder god kvalitet og oppnår gode resultater i deltakeres overgang til arbeid og utdanning.

Comte Bureau har samarbeidet med Sopra Steria i gjennomføringen av prosjektet. Comte har hovedansvaret for tjenestedesign og Sopra Steria har ansvar for rådgivning innen gevinstrealisering og endringsledelse.

Vår løsning

Gjennom store arbeidsmøter i ulike deler av landet involverte vi over 1400 kommunalt ansatte. De ble utfordret til å beskrive utfordringer ved dagens kvalifikasjonssystem og komme med idéer til løsninger. Innsiktsarbeidet ledet frem til seks konsepter, hvor én alt er blitt pilotert:

Tjeneste for kunnskaps - og erfaringsdeling

Digitale tjeneste for kommuner på imdi.no – med arbeidsprosesser, maler og verktøy. Vi gjennomførte en nullpunktsmåling før pilotering, og deretter en effektmåling etter at 17 kommuner har testet løsningen.

Piloten av løsningen har vist at:   

20 prosent av kommunene svarte etter piloten at de i stor grad fant erfaringer og kunnskap fra andre kommuner på IMDi.no. Det tilsvarende tallet før piloten var 0 prosent.

50 prosent av kommunene svarte etter piloten at det var svært sannsynlig at de vil anbefale imdi.no som en kilde til å finne verktøy og informasjon for å utføre oppgaver i integreringsarbeidet på. Det tilsvarende tallet før piloten var 30 prosent.

70 prosent av kommunene svarte etter piloten at de i noen eller stor grad opplever at at imdi.no gir verktøy og informasjon om hvordan en kan gå frem for å forankre integreringsarbeidet hos kommuneledelsen. Det tilsvarende tallet før piloten var 50 prosent.